کیاسما

در اغلب گونه ها، ضمن میوز کیاسماها تشکیل می شوند و نقش عمده ای را در اشتراک بین کروموزوم های همتا دارند.بعد از پاکی تن،مجموعه سیناپتونمال به تدریج تحلیل می رود و ناپدید می گردد اما در محل کیاسما ها برای مدت طولانی باقی می ماند.با ناپدید شدن مجموعه سیناپتونمال اتصال سیناپسی آزاد می شود و کروموزوم های همتا جز در نواحی کیاسما، شروع به جدا شدن می کنند. به حسب محل کیاسماها، کروموزوم های همتا شکل هایی شبیه O، X و یا حلقه های متوالی پیدا می کنند.

ISBN 964-7006-35-7

 

/ 1 نظر / 235 بازدید

محخعحخ